5th Kyu

Requirements for Promotion to 5th Kyu

 • SUWARI WAZA
  • Shomenuchi Ikkyo
 • TAIJUTSU
  • Shomenuchi Iriminage
  • Aidori Kotegaeshi
  • Yokomenuchi Shihonage
  • Katatedori Kokyunage
  • Ushiro Ryotedori Sankyo
 • WEAPONS
  • 7 Bokken suburi
  • Happo Giri (8 direction sword cut)
  • Bojitsu:
   • Shomen
   • Tsuki
   • Highblock
   • Right and Left Yokomen
   • Ushiro Tsuki
   • Maetsuki